โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ตั้งอยู่เลขที่ 101  ซอยสาทร 13 (เซนต์หลุยส์ 2)  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  บนที่ดินของสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  โดยมีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา  โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ.2481  ผู้ก่อตั้งคือภราดาโรเกชั่น (Bro. Rogation)  เนื่องจากขณะนั้นท่านสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ท่านมีความคิดที่จะฝึกเด็กให้มีความรู้ทางด้านวิชาพิมพ์ดีดและวิชาชวเลข เพื่อว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว  เด็กนักเรียนซึ่งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะสามารถเข้าทำงานในบริษัทของชาวยุโรปได้ ดังนั้นท่านจึงจัดทำหลักสูตรสำหรับโรงเรียนพาณิชย์ขึ้น และขอเปิดโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการสอนเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2481  ทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นโรงเรียนพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทำการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “อัสสัมชัญพาณิชยการ"

          ในสมัยเริ่มแรกนั้นทางโรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนชาย และมีการวางแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจน ในการฝึกฝนนักเรียนทางด้านธุรกิจและภาษาอังกฤษ ผู้ที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวิชาธุรกิจเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการธุรกิจต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่นักเรียนชั้นปีที่ 3
ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาถูกจองตัวล่วงหน้าจากสถานประกอบการ ธุรกิจต่างชาติ  และองค์กรต่างประเทศ
เช่น ยูเนสโก ESCAP และ สถานทูตต่างๆ 

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511  โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี  ต่อมาได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) ในปัจจุบัน