ACC Counseling Center

ACC Counseling Center
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาด้วยปัญหามากมายในสังคมปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ อารมณ์ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อาจมีความรุนแรงและสาเหตุที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนออกมาในพฤติกรรมและสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง สำหรับนักเรียนอาจมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ ไม่สมาคมกับเพื่อน ต่อต้านสังคม ซึมเศร้า ไม่สนใจการเรียน

ขาดความกระตือรือร้น ก่อกวนชั้นเรียน ไม่มีสมาธิ ผลการเรียนตกต่ำอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของนักเรียน และหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ทันการจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง สังคมและประเทศ ปัญหาเหล่านี้สามารถบรรเทาหรือแก้ไขได้ด้วยกระบวนการปรึกษาด้านจิตวิทยา


การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเน้นถึงลักษณะของปัญหาที่รบกวนจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ หรือส่งผลกระทบการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิต ผู้ให้คำปรึกษาจะค้นหาสาเหตุ ช่วยเหลือให้ผู้รับบริการคิด กระตุ้นให้มองหาทางเลือกพิจารณาข้อดีข้อเสีย ชี้แนะช่องทางหรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ให้ตัดสินใจ ทดลองปฏิบัติ และติดตามผลด้วยตนเอง ผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางค้นหาตัวตน และสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง สำหรับนักเรียนเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากด้านการศึกษา เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถมีชีวิตและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้รับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะได้รับประโยชน์ ในแง่ของการเกิดความเข้าใจในตนเอง และสามารถวางแนวทางการดำเนินชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมั่นคง และสามารถจัดการปัญหาของตนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง ทั้งยังช่วยให้ค้นพบศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ขยายทัศนะการมองโลก และชีวิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพจิตของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ 2 ท่านคือ


คุณมโนรถ กุศลศักดิ์

  • ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการรุ่น 32
  • Master of Counseling Psychology มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
  • สมาชิกหมายเลข 9024621 ของ  International Coach Federation (ICF)
  • สมาชิกหมายเลข 6333119 ของ American Counseling Association (ACA)
  • มีชั่วโมงให้คำปรึกษากว่า 2,000 ชั่วโมง 

มิสเจนนิสา มาดาน

  • Bachelor of Nursing Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Master of Counseling Psychology มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Master of Psychology, Pacific Graduate School of Psychology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  • มีประสบการณ์มากมายด้านการศึกษา ฝึกอบรม สุขอนามัย และให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาทั้งในและต่างประเทศนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่ต้องการขอรับคำปรึกษาสามารถขอนัดหมายเวลาได้ที่
มิสรุ่งนภา มีบุตรภักดี หรือ มิสเจนนิสา มาดาน ที่หมายเลข 02-675-5075-76 ต่อ 304, 310

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104