โปรไก่โห่ ประกาศ • นักเรียนปี 3 ให้มารับเอกสารจบการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป • เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 • เรียน Intensive นักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563 • ขอยกเลิก การให้บริการสถานที่ในโรงเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 • ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต • ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษา •
การรับสมัคร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส. 2 ปี)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า

แผนการเรียน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและทะเบียน ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ถนนสาทร 13
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-675-5078-82 ต่อ 101 – 104
ในวันและเวลาราชการ

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104