ฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสกันยากร คุณเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสสมนึก หรั่งทรัพย์


มิสณัชชา จริยะกุลเจริญ
นายทะเบียน

 ACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ