ACC Business Prep School - Assumption Commercial College - Committee Board

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ /
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต


 

ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง

รองผู้อำนวยการ

ภราดาณัฐธร สุพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

มิสกันติชา เอกภักดีโพธา

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ


มิสจุฑามาศ รัตนาคม

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


มิสกันยากร คุณเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ