ฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสสมนึก หรั่งทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสณัชชา จริยะกุลเจริญ

 ACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ