คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ภราดา วิหาร ศรีหาพล

ผู้อำนวยการ


ACC ก้าวมากว่า 79 ปี ยังคงยึดแนวนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของชาติ เป็นเจ้าของธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศและสังคมโลก

สารจากผู้อำนวยการ

ภราดา ดร. พีระนันท์ นัมคณิสรณ์

รองผู้อำนวยการ

คุณสุรชัย สิทธิชัยวิจิตร

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

มิสนิสา แก้วมงคล

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ


มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสสุวิมล อิ่มถวิล

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


มิสสมนึก หรั่งทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ