ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 1


PROGRAM A and PROGRAM C Class 1/1

Mr. Noel Edejer Quiambao

ครูประจำชั้น

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อม

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B Class 1/2

มิสสรรัตน์ ศรีสิทธิชัยกุล

ครูประจำชั้น

Mr. Li Yi

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 2


PROGRAM A Class 2/1

Ms. Chelsey E.Armstrong

ครูประจำชั้น

มิสรุ่งนภา มีบุตรภักดี

ครูผู้ช่วย


PROGRAM A Class 2/2

Mr. Asriel Crave Madulin

ครูประจำชั้น

มิสสุภาพร กัมพละไพฑูรย์

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B Class 2/3

มิสพรทิพย์ สุภาพวงศ์ชัย

ครูประจำชั้น

Mr. Pompeyo Samaniego

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 3


PROGRAM A Class 3/1

Ms. Liesel Shuholm

ครูประจำชั้น

มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์

ครูผู้ช่วย


PROGRAM B Class 3/2

มิสณัฎสุดา เจริญเกียรติบวร

ครูประจำชั้น

Ms. Rosella Jusus Severo

ครูผู้ช่วย